Наукова діяльність кафедри спеціальної педагогіки

На базі кафедри спеціальної педагогіки розробляється науково-дослідна тема «Науково-методичні засади підготовки педагогів до навчання і виховання осіб з особливостями психофізичного розвитку» (державний реєстраційний номер 0120U102677), яка затверджена в УкрІНТЕІ (без фін. забезпечення) за такими напрямками:

  • розробка освітніх програм підготовки здобувачів зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта»;
  • розробка науково-методичного забезпечення процесу професійної підготовки педагогів до навчання і виховання осіб з особливостями психофізичного розвитку.

На базі кафедри спеціальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди разом із провідними ЗВО України, державними, громадськими та міжнародними організаціями проводяться Міжнародні, Всеукраїнські та Міжрегіональні науково-практичні конференції, головною метою яких є висвітлення новітніх здобутків та розробок українських педагогів і спеціальних психологів у сфері спеціальної освіти та інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами, сучасних технологій корекційно-розвиткової роботи з особами з функціональними, інтелектуальними, соціоадаптаційними та навчальними труднощами.

Розробкою НДР займаються професорсько-викладацький склад кафедри і здобувачі вищої освіти. При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Спеціальна дидактична майстерня: новітні технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами».

Результати розробок втілюються у наукових працях, оприлюднюються на всеукраїнських та міжнародних конференціях, на їх основі розробляються посібники, методичні рекомендації, методичний інструментарій для вчителів-дефектологів.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Студентський гурток

За рекомендаціями Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та ініціативи колективу ради молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди було розроблено «Декларацію про дотримання академічної доброчесності в ХНПУ імені Г.С. Сковороди».

Корисні посилання:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.