Кафедра спеціальної педагогіки

Одним із гострих питань сьогодення є зростання чисельності дітей і підлітків з психофізичними особливостями, що викликано низкою соціально-економічних, екологічних факторів.

Навіть незначні відхилення у стані здоров’я, зокрема нервово-психічної сфери дитини, часто обумовлюють виникнення в неї недоліків мовлення, низьку пізнавальну активність, зниження об’єму уваги, пам’яті, недостатню сформованість вмінь планувати, регулювати, контролювати свою навчальну діяльність, погіршують її емоційний стан.

Важливим завданням суспільства стає раннє виявлення відхилень у стані здоров’я дитини, забезпечення для неї психолого-педагогічної підтримки і допомоги, створення умов, які б стимулювали її розвиток і сприяли найбільш успішній її адаптації до освітнього простору.

Кафедра спеціальної педагогіки готує фахівців, які мають розв’язувати питання організації корекційно-розвиткового, реабілітаційно-відновлювального процесів, спрямованих на усунення недоліків у розвитку дитини, профілактику труднощів у її вихованні та навчанні.

Кафедра спеціальної педагогіки є однією з випускових кафедр, що готують здобувачів вищої освіти I-го і II-го рівнів за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра, є складовою фахової підготовки вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, вчителів-реабілітологів.

Професорсько-викладацький склад кафедри – це команда фахівців з високим рівнем теоретичної та практичної підготовки у різних галузях спеціальної педагогіки. На кафедрі працює академік НАПН України Віталій Іванович Бондар, який зробив величезний внесок у розвиток теорії і практики спеціальної педагогіки, а зараз бере активну участь у підготовці кадрів для вищої дефектологічної освіти – кандидатів і докторів педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка.

На кафедрі працюють викладачі, які мають значний досвід як наукової діяльності, так і практичної роботи з дітьми та підлітками з порушеннями мовлення, сенсорними та інтелектуальними вадами. Викладачі кафедри є активними учасниками конференцій, семінарів з проблем логопедії, сурдопедагогіки, тифлопедагогіки, олігофренопедагогіки, консультантами спеціальних та інклюзивних навчальних закладів.

Інформація для абітурієнтів

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.