Історія та сьогодення кафедри спеціальної педагогіки

Кафедра спеціальної педагогіки існує з 2 вересня 2019 року. Вона була створена в результаті реорганізації кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти та розширенням набору студентів на спеціальність 016 «Спеціальна освіта». Внаслідок цього з’явились дві самостійні кафедри – спеціальної педагогіки (зав. кафедрою – д. пед. н., професор Л. Є. Перетяга) та кафедра здоровʼя людини, реабілітології і спеціальної психології (зав. кафедрою – к. психол. н, доц. В.Є. Коваленко).

Історія кафедр тісно пов’язана з циклами цивільної оборони і медичної підготовки студентів І-ІІ курсів, що були започатковані з 1961 року в усіх педагогічних та інших гуманітарних закладах вищої освіти країни на підставі наказу Міністерства вищої освіти СРСР з метою навчання студенток як медичних сестер для цивільної оборони. Така підготовка спрямовувалася на оволодіння знаннями і вміннями надання медичної допомоги ураженим та хворим в умовах застосування зброї масового ураження та виникнення надзвичайних ситуацій.

Із 1962 року згідно з наказом ректора цикл цивільної оборони і медичної підготовки почали викладати на кафедрі анатомії та фізіології людини (зав. кафедри – д.мед.н, проф. Р. Я. Синельніков). З 1965 року цикл перейменовано в курс цивільної оборони і медичної підготовки. Дівчата проходили медичну підготовку, а юнаки відвідували заняття з цивільної оборони. Практична підготовка з медичних дисциплін проводилася на базі клінічних лікарень м. Харкова. Студентки після дворічної медичної підготовки складали державний іспит, отримували свідоцтво медичної сестри запасу і ставали на обов’язковий військовий облік. Упродовж 1962-1973 рр. курс очолював к.мед.н. Ю. І. Пісаревський.

Протягом 1969-1972 рр. у межах курсу медичної підготовки існувала практика підготовки інструкторів із лікувальної фізкультури. Практичні заняття проводилися на базі військового госпіталю, фізкультурного диспансеру та міської дитячої поліклініки № 10.

У 1977 році наказом Міністерства освіти УРСР для викладання курсу цивільної оборони і медичної підготовки створено самостійну кафедру цивільної оборони і медичної підготовки (начальник кафедри – доц. В.П.Поляков). Із 1982 до 1990 рр. кафедру очолював полковник медичної служби, к.мед.н, доц. Д. Л. Сірак. У штаті кафедри було 17 чоловік, з них 2 професори – д.фарм.н. О. К. Сухомлинов, д.мед.н Л. Д. Халєєва, 8 канд. мед. наук, доц. – Д.Л. Сірак, Л.С. Посипай, Л.О. Тернова, О.М. Дика, С.І. Данильченко, В.В. Жук, Г.С. Калмикова, А.І. Куликова; 5 канд. мед. наук, ст.викл. – М.І. Коцько, В.К. Дворцевой, Л.В. Білоусова, Р.П. Живолуп, О.М. Сорокіна та два полковника медичної служби у відставці – В.Ф. Крамаренко, М. Д. Мерзлікін.

Д.Л. Сірак

  Упродовж 1962-1990 рр. кафедра підготувала понад 15 тисяч дипломованих медичних сестер та 107 інструкторів лікувальної фізкультури. Із 1990 р. кафедру було розформовано і цикл медичної підготовки отримав нову назву «Основи медичних знань і охорона здоров’я дітей», він викладався на кафедрі анатомії та фізіології людини (зав.каф. – д.пед.н., проф. О.М. Микитюк).

Друга половина 90-х років ХХ століття стала періодом найбільш катастрофічного погіршення екологічного стану навколишнього середовища, активізацією депопуляційних процесів, що негативно вплинуло на здоров’я населення. У зв’язку з цим відбувається інтенсивне становлення валеології – нової інтегрованої науки, яка вивчає закономірності, способи і механізми формування здоров’я людини. Для вирішення проблем відновлення, збереження та розвитку здоров’я людини та фахової підготовки майбутніх учителів біології та валеології до навчальних планів усіх спеціальностей уведено нормативну дисципліну «Валеологія». З метою викладання цієї дисципліни та підготовки майбутніх учителів біології за спеціалізацією «Валеологія», у квітні 1996 року на природничому факультеті було створено кафедру валеології. Кафедра також забезпечувала на факультеті дошкільної освіти підготовку студентів за спеціалізацією «Логопедія». З 2010 року кафедру перейменовано в кафедру здоров’я людини та корекційної освіти.

У різні часи кафедру очолювали: д. мед.н., проф. І.П. Кривич (з 1996 по 2001 рр.), д. біол. н., проф. Н.П. Субота (з 2001 по 2009 рр.), д. пед. н., проф. Ю.Д. Бойчук (з 2009 по 2018 рр.),  к. пед. н., доц. Н.М. Туренко (з 2018 по 2019 рр.), д.пед.н., професор Л.Є. Перетяга (з 2019 р. і до теперішнього часу).

І.П. Кривич
д.мед.н, професор
Н.П.Субота
д.біол.н, професор
Ю.Д.Бойчук
д.п.н., професор
Н.М.Туренко
к.п.н., доцент
Л.Є.Перетяга
д.п.н., професор

 У різні часи на кафедрі працювали: к.мед.н, доц. Л. В. Білоусова, С.І. Данильченко, Г.С. Калмикова, І.І. Ріяко, Л.О. Тернова;  к.п.н. О.С. Бородіна ст. викл. К.І. Васильєва, Н.Й. Романова, Н.П. Хребтова; викл. О.В. Бондаренко, О.В. Кожевнікова, С.М. Коц, О.М. Потамошнєва, лаборант Л.О. Павлова, зав. кабінетом Т.В. Калмикова, Л.П. Файфер, С.М. Борщова.

Станом на 2020 рік на кафедрі працює 10 штатних викладачів – д.пед.н, проф., академік НАПН України, заслужений працівник народної освіти України, В.І. Бондар; д.пед.н., професор Л.Є. Перетяга; к.пед.н, доц. Н.М.Голуб, В.В. Золотоверх, А.В. Орлов, Н.М. Сінопальнікова, Н.М. Туренко; ст. викл. Н.О. Козачек, викл. М.І. Райчук; ст. лаборант І.Б. Говердовська.

До теперішнього часу кафедра забезпечує підготовку студентів за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Значне місце в роботі кафедри посідають розробки викладачів – корекційних педагогів з упровадження та апробації нових форм та методів роботи з дітьми, що мають різні порушення психофізичного розвитку (технології формування функціонального базису навичок читання та письма і попередження порушень писемного мовлення у дітей дошкільного віку та учнів початкової школи; формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності в розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку; корекційної-педагогічна робота, спрямована на подолання аномального розвитку дітей із вадами слуху). Корекційні педагоги (логопеди, сурдопедагоги, олігофренопедагоги та тифлопедагоги) на заняттях ознайомлюють студентів із причинами, механізмами, симптоматикою різних порушень слуху та мовлення. Майбутні вчителі оволодівають сучасними технологіями комплексного обстеження дітей із психофізичними порушеннями та надання їм спеціальної медико-психолого-педагогічної допомоги. На особливу увагу заслуговує проблема підготовки майбутніх учителів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі.

Практичне заняття зі студентами проводить ст. викладач Козачек Н.О.

На кафедрі створено навчально-методичні комплекси та програмні засоби для дистанційної освіти з навчальних дисциплін, видано наукові монографії, навчальні посібники, довідники та методичні рекомендації для студентів. На кафедрі функціонує навчально-методичний кабінет, де студенти можуть користуватися послугами бібліографічної картотеки сучасної літератури з різних проблем спеціальної педагогіки та психології, бібліотеки електронних видань, мультимедійних розробок до лекційних та практичних занять.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється в межах діяльності студентського наукового гуртка «Спеціальна дидактична майстерня: новітні технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами».

Викладачі кафедри брали активну участь у роботі регіонального круглого столу «Стан і перспективи впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання на Харківщині в світлі нового Закону України «Про освіту», що відбувся у  ХНПУ імені Г. С. Сковороди 31 жовтня 2018 року. Серед учасників заходу були почесні гості:

  • Шевцов Андрій Гаррійович – директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
  • Бондар Віталій Іванович – професор кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник освіти України;
  • Синьов Віктор Миколайович – декан факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, президент Асоціації корекційних педагогів України;
  • заступники голів районних державних адміністрацій, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад;
  • начальники місцевих органів управління у сфері освіти;
  • директори інклюзивно-ресурсних центрів;
  • керівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти;
  • науковці, посадові особи, батьківські та громадські організації, що опікуються питаннями інклюзивного навчання.

Мета заходу: обмін досвідом і обговорення шляхів підвищення ефективності навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах закладів дошкільної та загальної середньої освіти Харківського регіону.

16 квітня 2019 року на базі ХНПУ імені Г. С. Сковороди пройшла

І Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації», яка була  присвячена Міжнародному дню голосу (World Voice Day).

 

Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція

 «Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації» (16 квітня 2019 р.)

Л. Є. Перетяга, д.п.н., професор ХНПУ імені Г.С.Сковороди неодноразово представляла ХНПУ імені Г.С. Сковороди на педагогічному форумі EdCamp Ukraine. Це найбільший освітянський фестиваль у Центральній і Східній Європі, що традиційно проходить у Харкові. У 2019 році захід об’єднав близько 1000 освітян та експертів з усієї України та ще 20 країн світу!

22 серпня 2019 р. д.п.н., професор Л. Є. Перетяга взяла участь у нараді керівників місцевих органів управління у сфері освіти, ознайомивши присутніх з розповсюдженістю порушень голосу серед педагогів та діяльністю науково-методичної Лабораторії з охорони, розвитку та вдосконалення голосу представників голосомовних професій ХНПУ імені Г.С. Сковороди щодо організації семінарів та тренінгів для педагогів.

Викладачі кафедри щорічно беруть активну участь у проведенні освітніх проектів «Ніч науки» та «Наукові пікніки».

Головна мета заходів – інтерактивна демонстрація мешканцям і гостям міста останніх наукових досягнень і новітніх технологій Харкова.

«Наукові пікніки»

«Ніч науки»

Кафедра має творчі угоди про навчально-наукову співпрацю з провідними лікувально-оздоровчими та санаторно-реабілітаційними установами, науково-дослідними інститутами НАПН і НАМН України, спорідненими за профілем кафедрами класичних і педагогічних університетів, громадськими організаціями, благодійними фондами м. Харкова й України. Науково-методична співпраця із закладами дошкільної, загальної та спеціальної освіти здійснюється через мережу університетських кафедр та практичну підготовку студентів.

Викладачі кафедри є членами Асоціації корекційних педагогів України.

Професор В. І. Бондар і Л. Є. Перетяга керують докторантами, аспірантами, є членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій та членами редакційних колегій фахових видань з педагогічних наук.

Великим попитом у здобувачів користуються додаткові курси, що проводять викладачі кафедри доцент Н. М. Сінопальнікова (курс «Методика постановки звуків у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку») та ст.  викладач Н. О. Козачек (курси «Жестова мова»).


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.