Сковородинівський університет та університет Кардіфф Метрополітен (Великобританія) продовжують налагоджувати співпрацю. / Skovoroda University and Cardiff Metropolitan University (UK) continue establishing partnership relations.

7 червня 2022 року відбулася друга онлайн-зустріч представників Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та університету Кардіфф Метрополітен (Cardiff Metropolitan University), за підтримки Cormack Consultancy Group та університетів Великобританії.

Основною метою зустрічі було визначення спільних інтересів для налагодження освітньої, наукової та культурної співпраці між українським і британським університетами.

У межах зустрічі проректорка з наукової, міжнародної та інноваційної діяльності Світлана Бережна виступила з презентацією науково-освітнього, культурного потенціалу Сковородинівського університету та напрацьованими ідеями для співпраці.

Учасники зустрічі всебічно обговорили практичні пропозиції та різні шляхи співробітництва, зокрема:

• співпрацю на рівні наукових бібліотек в аспекті доступу до публікаційних ресурсів, репозитарію і допомоги бібліотечним фондам;
• доступ для українських студентів до онлайн-курсів британського вишу;
• співпрацю на рівні технічної підтримки на платформі Moodle;
• співпрацю у галузі мистецтва (проведення спільних заходів з мистецькими дисциплінами з нагоди 300- річчя від дня народження Григорія Сковороди);
• співпрацю у галузі педагогіки;
• співпрацю у проведенні наукових конференцій, форумів, публічних лекцій по напрямку «менеджмент»;
• проведення традиційних урочистостей та спільних заходів протягом календарного року;
• співпрацю у галузі спору і фізичної культури (проведення спільних тренувань для спортивних клубів нашого університету, зокрема волейбольного клубу «Харків’янка» та народного ансамблю спортивного танцю «Бумеранг») та можливість створення літніх шкіл для наших студентів;
• співпрацю на рівні студентського самоврядування для обміну досвідом студентської інтернаціоналізації;
• допомогу Сковородинівському університету в інтенсифікації англомовних спікінг-клубів з нейтів-спікерами та ін.

Світлана Вікторівна запросила також британських колег до спільної публікаційної діяльності у нашому журналі «Здоров’я, спорт, реабілітація», який входить у наукометричну базу Scopus.

За підсумками зустрічі задекларували, що наступним завданням буде залучення до зустрічі представників факультетів, керівників структурних підрозділів обох університетів для визначення спільних наукових інтересів та ініціалізація наукових контактів між науковцями двох закладів вищої освіти. А також створення робочих груп та визначення відповідальних осіб за кожним напрямком співробітництва.

Зустріч пройшла дуже плідно, у теплій, дружній атмосфері. Учасники заходу дійшли висновку, що такі онлайн-обговорення є надзвичайно корисними та продуктивними, адже допомагають визначити потенціал кожного вишу для подальшої співпраці.

N.B. Кардіффський столичний університет (Cardiff Metropolitan University) є одним із 30 університетів у Великобританії, які були поєднані з нашим закладом у межах ініціативи «Twinning», координованої Cormack Consultancy Group.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

On June 7, the second online meeting of the representatives of these universities was held. It was supported by Cormack Consultancy Group and UK Universities.

The aim of the meeting was to identify common areas of interest to establish educational, academic, research and cultural cooperation between the H.S.Skovoroda KhNPU and Cardiff Met.

At the meeting, Cardiff team included executives and officers responsible for different areas of its activities. Vice Rector Svitlana Berezhna made a presentation on the research, educational, and cultural potential of the Skovoroda University and the suggestions for cooperation.

The participants of the meeting discussed the practical ways of setting up cooperation, in particular:

• cooperation between the two libraries in terms of the access to the publication resources, repository and support for the library funds;
• access for Ukrainian students to the online courses of the Cardiff Metropolitan University;
• technical assistance on the Moodle platform;
• cooperation in arts (holding events in the field of arts, including those dedicated to the 300-year birth anniversary of Hryhorii Skovoroda that will be celebrated on December 3, 2022);
• cooperation in teacher training;
• joint organisation of scientific conferences, forums, and public lectures (e.g. in Management);
• engaging in traditional events and holding joint events over the academic year;
• cooperation in sports and physical education (joint training for sports clubs of our university, including volleyball club “Kharkivyanka” and folk dancing company “Bumerang”) and an opportunity to organise summer schools for our students;
• cooperation at the level of student self-government to share experience in student internationalization;
• support to Skovoroda University in intensifying English speaking clubs by engaging native speakers etc.

Svitlana Berezhna also invited British colleagues to joint publication activities in our Scopus-indexed journal “Health, Sport, Rehabilitation”.

At the meeting, the Universities agreed that the following tasks will be inviting to the meeting of the Deans of the Schools and Faculties, head of units of both Universities to specify common interests and initiate academic, research and cultural contacts among the staff of both educational institutions. It was also agreed to set up a working group and identify responsible persons in each area of cooperation.

The meeting was constructive, fruitful, friendly and inspiring. Its participants concluded that these online meetings are highly useful since they help to identify the potential of each University for the further cooperation. 

N.B. Cardiff Metropolitan University is one of the 30 British Universities that was selected to establish partnership with our University under the Twinning initiative, coordinated by Cormack Consultancy Group.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.