Вчена рада


Вчена рада Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди є колегіальним органом управління і утворюється терміном на п’ять років. Склад Вченої ради затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів із дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. Вчену раду університету очолює її голова – ректор Університету, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бойчук Ю.Д. До складу вченої ради Університету входять за посадами проректори, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з-поміж завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники здобувачів усіх рівнів освіти, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених Статутом.

Вчена рада шляхом колективного обговорення приймає рішення з актуальних питань поточної, перспективної роботи Університету, а саме: 

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової й інноваційної діяльності Університету; 
 • розробляє та подає на розгляд й погодження конференцією трудового колективу Університету проєкт Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює кошторис та річний фінансовий звіт Університету;
 • визначає систему й затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює за рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади проректорів, директорів інститутів, деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій, інших структурних підрозділів;
 • затверджує освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти і спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • подає пропозиції ректору щодо призначення та звільнення з посад проректорів, головного бухгалтера, директора бібліотеки;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру та підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру й підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента і старшого дослідника й подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • рекомендує науковців у дійсні члени й члени-кореспонденти Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України та інших державних академій;
 • пропонує кандидатури працівників Університету до присудження урядових нагород та почесних звань;
 • розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

 

Учений секретар університету,
доктор педагогічних наук,
доцент Анна БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.