Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Анкета для вступників

ОП "Олігофренопедагогіка"бакалавр, магістр 

ОП "Біологія, здоров'я людини, практична психологія", бакалавр   

Основні завдання з професійної підготовки майбутнього педагога до здоров’язбережувальної, корекційно-педагогічної та реабілітаційної діяльності в Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди вирішує кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології.

В умовах катастрофічного зростання захворюваності населення нашої країни здоров’я стає найголовнішим показником безпеки та життєздатності української нації. У розв'язанні проблем збереження та розвитку здоров’я провідна роль належить освіті. На вчителя суспільством покладено надзвичайно важливе завдання з формування здоров’я підростаючого покоління. Саме підготовка майбутнього вчителя до такої роботи і є основним завданням кафедри. Якщо раніше увага медиків та педагогів концентрувалася на відновленні здоров’я хворої людини, то сьогодні вона спрямовується на збереження здоров’я людини. Кінцевим результатом здоров’язбережувальної освіти і виховання є сформованість у майбутнього вчителя високого рівня культури здоров’я як важливого і невід’ємного складника педагогічної культури. Це дозволяє йому усвідомлено ставитися до здоров’я як найвищої цінності та біологічного фундаменту життя людини, важливого трудового ресурсу, основи творчої самореалізації кожної особистості.

Особливого значення така підготовка майбутніх учителів набуває в умовах упровадження в Україні інклюзивної моделі навчання. Такий вчитель має бути готовим до побудови здоров’ятворного інклюзивного освітнього середовища в школі, формування здоров’язбережувальної поведінки своїх вихованців.

Забезпечення повноцінного розвитку дітей з особливими потребами потребує створення нових типів спеціальних шкіл і дошкільних закладів; розгортання позашкільних закладів; створення спеціальних служб, які будуть здійснювати профілактику дефектів і готуватимуть батьків до виховання дітей, які мають проблеми, в умовах сім’ї; організації найбільш адекватних напрямків диференційованого підходу до навчання різних категорій дітей з особливими потребами, в т.ч. в умовах інтеграції в масових освітніх закладах. Якісне вирішення цих проблем знаходиться у прямій залежності від рівня підготовки спеціалістів-дефектологів.

Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології факультету природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди, забезпечує викладання циклу здоров’язбережувальних дисциплін, вирішує питання підготовки майбутніх учителів в умовах інклюзивного навчання та готує фахівців зі спеціальної освіти, олігофренопедагогів.

У зв’язку з необхідністю вирішення проблем відновлення, збереження та розвитку здоров’я людини, уведення до навчальних планів усіх спеціальностей нормативної дисципліни “Загальна теорія здоров’я” та фахової підготовки майбутніх учителів біології та здоров’я людини і підготовки фахівців дефектологів, кафедра розвивається у декількох напрямах: здоров’язбережувальної педагогіки та спеціальної і  інклюзивної освіти. 

У різні часи на кафедрі працювали видатні науковці, що зробили плідний внесок у розробку теоретичних питань перерахованих напрямків та заклали основи для створення сучасної кафедри:

  • з 1982 до 1990 років кафедру очолював полковник медичної служби, кандидат медичних наук, доцент Сірак Д.Л., у штаті кафедри було два професори – доктор фармацевтичних наук Сухомлинов О.К. та доктор медичних наук Халєєва Л.Д., 8 кандидатів медичних наук, доцентів – Сірак Д.Л., Посипай Л.С., Тернова Л.О., Дика О.М., Данильченко С.І., Жук В.В., Калмикова Г.С., Куликова А.І.; 5 кандидатів медичних наук, старших викладачів – Коцько М.І., Дворцевой В.К., Білоусова Л.В., Живолуп Р.П., Сорокіна О.М. та два полковника медичної служби у відставці – Крамаренко В.Ф. і Мерзлікін М.Д.

Також завідували кафедрою у різні часи: доктор медичних наук, професор Кривич І.П., доктор біологічних наук, професор Субота Н.П., доктор педагогічних наук, професор Бойчук Ю.Д., кандидат психологічних наук, доцент Коваленко В.Є., кандидат біологічних наук, доцент А.І. Галій.

Наукова проблема кафедри: розвивається за виконанням колективної теми кафедри «Науково-методичні засади підготовки педагогів до здійснення здоров’язбережувального, корекційно-реабілітаційного та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами», яка зареєстрована в УкрІНТЕІ, і має державний реєстраційний № 0120U103148.

Науково-викладацький склад кафедри: Станом на 2023 рік на кафедрі працює 9 штатних викладачів: доктор педагогічних наук, професор Казачінер О.С., доктор психол. наук, професор Бацилєва О.В., доктор біологічних наук Гончаренко М.С., завідувач кафедри канд. біол. наук, доцент А.І. Галій, канд. біол. наук, доцент П.П. Пашинський, канд. пед. наук, доц. І.М. Щербак, Л.В. Дрожик, Н.В. Науменко, к.м.н., доцент кафедри здоровʼя людини, реабілітології і спеціальної психології Луценко О.В.; ст. лаборанти І.В. Редькіна, Н.М. Костіна.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін за напрямами здоров’язбережуваного циклу у підготовці магістрів і бакалаврів (за спеціальностями: 014 Середня освіта «Біологія та здоров’я людини», 014 Середня освіта «Біологія здоров’я людини та практична психологія», та дисципліни у підготовці магістрів і бакалаврів 016 Спеціальна освіта «Олігофренопедагогіка». Також кафедра забезпечує дисципліни, які викладаються на усіх факультетах, а саме «Загальна теорія здоров’я» у блоці «Здоров’я та безпека людини» та «Інклюзивна освіта» у блоці «Провайдинг освітніх технологій».

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.